Posebne revizije

Revizije povećanja i smanjenja temeljnog kapitala i ostale posebne revizije

Posebne revizije su jednim dijelom određene zakonom, a jednim dijelom slobodno. U nastavku su dane neke od takvih usluga:

– Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala – određena Zakonom o trgovačkim društvima, a provodi se u slučaju povećanja temeljnog kapitala unosom stvari i prava, ili iz sredstava društva.

– Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja – također određena Zakonom o trgovačkim društvima, a odnosi se izradu pisanog izvješća revizora nakon sklapanja Ugovora o pripajanju/spajanju, gdje se utvrđuje ispravnost zamjene dionica/udjela, ili u slučaju odvajanja (izdvajanja), gdje se provjerava je li postupak proveden sukladno Planu podjele.

– Skraćena revizija – društva koja nisu obveznici revizije temeljnih financijskih izvještaja mogu naručiti skraćenu reviziju ili uvid, koji ima za cilj dati umjereno uvjerenje o tome jesu li financijski izvještaji bez značajnih pogrešaka.

– Ostalo – postoji još niz sličnih postupaka koji bi se mogli tretirati kao posebne revizije, a sadržaj i obujam se dogovaraju prema potrebama naručitelja.