Predstečajna nagodba

Uz više izmjena i dopuna od 2012. godine na snazi je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. U 2015. godini odredbe tog zakona, a koje se tiču predstečajne nagodbe preuzeo je novi Stečajni zakon.

Jedna od usluga koju nudimo je i praćenje klijenta prilikom provedbe postupka predstečajne nagodbe izradom plana restrukturiranja koji sadrži:

  • činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje
  • izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja
  • mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava
  • mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje
  • plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana
  • planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja
  • analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)
  • ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina
  • rok za dobrovoljno ispunjenje i
  • planirani iznos troškova restrukturiranja.

Cilj postupka predstečajne nagodbe je da se dužniku koji je postao nelikvidan i/ili insolventan omogući financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan te nastaviti poslovanje dok vjerovnicima omogućuje povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina od uvjeta koje bi vjerovnici ostvarili da je protiv dužnika pokrenut stečajni postupak.