Revizija financijskih izvještaja

Svrha revizije jest neovisnim mišljenjem ovlaštenih revizora potvrditi vlasnicima i ostalim zainteresiranim stranama da su financijski izvještaji, u svim značajnim odrednicama, sastavljeni sukladno važećim propisima i standardima.

Prema aktualnom Zakonu o reviziji, reviziji podliježu godišnji odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji svih dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji odvojeni, odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kuna ako obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja ne podliježu sukladno odredbama članka 17. stavaka 1. i 2. Zakona o računovodstvu. Godišnjim financijskim izvještajima u smislu ovoga članka smatraju se i financijski izvještaji za razdoblja kraća od godine dana ako takva razdoblja prethode statusnim promjenama, likvidaciji ili stečaju.

Sukladno Zakonu o računovodstvu čl. 17, stavci 1. i 2. reviziji podliježu i godišnji financijski izvještaji i konsolidirani godišnji financijski izvještaji velikih poduzetnika, srednjih poduzetnika i poduzetnika čije dionice ili dužnički vrijednosni papiri su uvršteni ili se obavlja priprema za njihovo uvrštenje na organizirano tržište vrijednosnih papira te godišnji financijski izvještaji poduzetnika kojima je to propisano posebnim propisima koji uređuju njihovo poslovanje (financijski izvještaji banaka, osiguravajućih društava, investicijskih fondova, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i drugih društava po posebnim propisima).

Od 2015. godine, sukladno čl. 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i neprofitne organizacije čiji prihod u prethodnoj godini prelazi deset milijuna kuna postale su obveznice revizije, a neprofitne organizacije s prihodom većim od tri milijuna kuna obveznice skraćene revizije – uvida u financijske izvještaje.

Očekuju se izmjene Zakona o računovodstvu koje će za 2016. godinu definirati nove kriterije za obveznike revizije među poduzetnicima.

Skupština pravne osobe bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

Klijentu pružamo kvalitetnu, pravovremenu, adekvatnu i dobro organiziranu uslugu u skladu sa revizijskim standardima i svim pravilima struke. Osim navedenoga naš cilj je klijenta pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je povezano s njihovim specifičnim poslovanjem.